Praktijkexamens

gepubliceerd op 21 april 2020

Als examenopdrachten niet uitvoerbaar zijn doordat leerbedrijven zijn gesloten, is aanpassing van het praktijkexamen noodzakelijk. De Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo zegt hierover het volgende:

In alle gevallen geldt: onderwijsteams die een aanpassing doorvoeren, onderbouwen dit in een verantwoordingsdocument dat vóór afname ter goedkeuring aan de examencommissie wordt voorgelegd. Hierin wordt minimaal aangegeven welke aanpassingen er zijn, op welke wijze de verschillende kwalificatie-eisen worden geëxamineerd of afgesloten en welke maatregelen zijn genomen om de kwaliteit te borgen. De examencommissie moet immers goed kunnen verantwoorden hoe zij tot een diplomabesluit is gekomen. Let op: de wettelijke beroepsvereisten blijven onverkort van kracht, tenzij door het vakdepartement anders is aangegeven.

Terug