Enquêtes studenten coronatijd

gepubliceerd op 10 augustus 2020

De afgelopen maanden is door de Coronacrisis het onderwijs op afstand georganiseerd. Nu is het belangrijk om de balans op te maken. Hoe is het de afgelopen tijd gegaan? Wat ging er goed? Wat kan er beter? En welke lessen kunnen we meenemen voor toekomstig onderwijs?

Een korte samenvatting van de meest uit het oog springende uitkomsten vanuit zevental enquêtes die door mbo instellingen onder hun studenten zijn uitgezet.

Hoe is het gegaan?

Van de een op de andere dag waren online lessen nog de enige manier om het onderwijs doorgang te laten vinden. Dat heeft een hoop van de instellingen gevraagd. Veel studenten en docenten spreken hun waardering uit voor de manier daarop iedereen binnen de instellingen met de situatie is omgegaan. De online lessen worden door een meerderheid van de studenten als goed gewaardeerd. Een minderheid vindt de lessen ondermaats.

Daarbij heeft bijna iedere student met enige vorm van online onderwijs te maken gehad. Wel verschilt het enorm per vak en docent hoeveel uren per week de studenten online les hebben gekregen.

Voor de studenten die geen online les hebben gevolgd zijn de voornaamste redenen:

Daarnaast geven de meeste studenten aan wekelijks contact te hebben gehad met een SLB’er of docent. Dat ziet er goed uit. Toch is er ook een groep studenten die aangeeft behoefte te hebben aan meer contact of begeleiding. Door het afstandsonderwijs zijn de studenten aangewezen op hun zelfstandigheid. Online begeleiding is een aspect waar genoeg tijd voor moet worden vrijgemaakt, anders zegt een deel van de studenten: ‘weet ik niet wat er van mij wordt verwacht of wat ik moet doen’.

Wat zijn de voordelen van online onderwijs

Door het ‘gedwongen’ thuis zitten, hebben we in een korte tijd veel geleerd over wat online onderwijs ons kan brengen. De uitkomsten van de enquêtes tonen aan dat er allerlei voordelen aan online onderwijs kleven, namelijk:

Deze voordelen gelden niet in elke situatie en niet voor elke student. Er zijn ook studenten die aangeven zich thuis niet te kunnen motiveren. Zij missen het contact met medestudenten en de begeleiding in de klas. Het is belangrijk om nader te onderzoeken onder welke omstandigheden en voor welk type student de bovenstaande voordelen geldig zijn.

Wat moet er beter?

Doordat het afstandsonderwijs in een hele korte tijd is opgetuigd zijn er logischerwijs ook allerlei verbeterpunten te noemen. Verbeterpunten die het meest worden genoemd, zijn:

Online lessen in de toekomst

Ten slotte hebben de enquêtes ook aandacht gevraagd voor afstandsonderwijs in de toekomstige situatie. Een meerderheid van de studenten én docenten zien mogelijkheden om online onderwijs in te toekomst te combineren met het reguliere onderwijs. Voor een goede mix tussen afstandsonderwijs en regulier onderwijs moet rekening gehouden worden met:

Door dit op een goede manier te organiseren kan afstandsonderwijs bijvoorbeeld meerwaarde hebben bij het aanbieden van theorievakken, bij het begeleiden van studenten die liever opdrachten in hun eigen tijd maken en voor het voeren van individuele gesprekken met studenten.

Hierbij is het wel van groot belang rekening te houden met de verschillen die er tussen studenten bestaan. Sommige studenten leven helemaal op in de online situatie door de vrijheid en zelfstandigheid, terwijl anderen moeite hebben zich te motiveren en te concentreren.

Conclusie

Op basis van deze zeven enquêtes onder studenten bij mbo instellingen kan geconcludeerd worden dat een meerderheid van de studenten tevreden is over de manier waarop het afstandsonderwijs de afgelopen periode is georganiseerd. De situatie heeft bijgedragen aan inzicht in de voordelen die afstandsonderwijs met zich meebrengen en bereidheid om in de toekomst te werken aan de een goede mix tussen afstandsonderwijs en het regulier onderwijs.

Andere enquetes

Terug